Przetarg 25.02.2020 na wynajęcie lokalu przy ul. Nowodworskiej 91c
Przetargi
Czwartek, 06 Luty 2020 12:10

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu informuje, że w dniu 25.02.2020r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej nr 35 w pok. nr 7, odbędzie się przetarg ustny (licytacja) na wynajęcie lokalu przy ul. Nowodworskiej 91c/1 we Wrocławiu.

Dane lokalu:

 • powierzchnia lokalu: 22,80m2,

 • przeznaczenie lokalu: handlowo-usługowe, bez sprzedaży piwa i alkoholu oraz usług uciążliwych dla mieszkańców, a także bez prowadzenia kafejki internetowej oraz wprowadzania automatów do gier,

 • wywoławcza miesięczna opłata czynszowa 450,00zł netto (opłata czynszowa netto nie obejmuje podatku VAT oraz opłat lokalnych i eksploatacyjnych),

 • wadium w kwocie 724,00 zł płatne  na konto PKO BP S.A. 3 Oddział Wrocław nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463 do dnia 20.02.2020r.

  Wymagane dokumenty oraz potwierdzenie wpłaty wadium należy złożyć do 20.02.2020r.

  Przetarg w pierwszym terminie przeprowadza się jeżeli wpłyną, co najmniej dwie oferty spełniające warunki określone w ogłoszeniu.

  Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na przyszłym najemcy i w czasie oczekiwania na w/w dokumenty najemca nie jest zwolniony z obowiązku wnoszenia opłat czynszowych za najem lokalu. Zwolnieniu z opłat czynszowych nie podlega również okres oczekiwania na montaż licznika energii elektrycznej.

  W przypadku, gdy nie dojdzie do rozstrzygnięcia przetargu w w/w terminie, drugi przetarg odbędzie się dnia 06.03.2020r. o godz.10.00. Wadium w kwocie 724,00 zł płatne na konto PKO BP S.A. 3 Oddział Wrocław nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463 oraz składanie dokumentów do dnia 03.03.2020r.

  Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu do przedłożenia:

 • urzędowo  poświadczonych  dokumentów  określających przedmiot  działalności  oraz  osoby    upoważnione  do  składania oświadczeń woli  np.:

 1.  aktualny  wyciąg  z  właściwego  rejestru o utworzeniu  (rejestru  przedsiębiorstw, handlowego   itp.) – ważność  3  miesiące,

 2.  aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - ważność 3 miesiące,

 • dowód  wpłaty  wadium,

 • aktualne  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami,

 • aktualne  zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu z płatnością składek,

 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami regulaminu przetargu wraz z postanowieniami    umowy i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

 • oświadczenie,  że  licytant  nie  jest  w  stanie  likwidacji i  nie  toczy  się  w  stosunku  do niego postępowanie  upadłościowe  lub układowe,

 • oświadczenie, że oferent uważa się za związanego swą ofertą do czasu zwarcia umowy i  zobowiązuje się, w przypadku wygrania przetargu, zawrzeć umowę w terminie wyznaczonym  przez ogłaszającego przetarg.

  Wszelkich informacji dot. przetargu oraz warunków najmu udziela dział członkowsko-lokalowy (pok. 12 i 14) tel. 71/357-37-58 i 71/356-48-21 lub 721 721 852. Informacje dot. przetargu znajdują się także na stronie internetowej: www.smnowydwor.com.pl

  Oglądanie lokalu codziennie oprócz sobót i niedziel po wcześniejszym ustaleniu terminu w dziale członkowsko-lokalowym.

  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia, odwołania lub nierozstrzygnięcia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyn.

 

Powered by Adwizard